CO MOŻNA UBEZPIECZYĆ W RAMACH PROGRAMU DLA DEALERÓW ?

UTRATA DANYCH OSOBOWYCH (W TYM KRADZIEŻ DANYCH OSOBOWYCH)

  • Koszty obrony pozostające w związku z roszczeniem osoby trzeciej o naruszenie danych osobowych przez Ubezpieczonego
  • Wypłata odszkodowania osobie trzeciej w związku z naruszeniem danych osobowych przez Ubezpieczonego

POSTĘPOWANIA I KARY ADMINISTRACYJNE

  • Pokrycie kosztów honorariów z tytułu świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania Ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez PUODO.
  • Wypłata na rzecz Ubezpieczonego lub w jego imieniu kwoty odpowiadającej wysokości kar za naruszenie danych, do zapłaty których zobowiązany jest Ubezpieczony po zakończeniu postępowania prowadzonego przez PUODO, pod warunkiem że takie kary za naruszenie danych są sankcją z tytułu naruszenia RODO.

ZAWIADOMIENIE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

  • Wypłata na rzecz Ubezpieczonego lub w jego imieniu kwoty odpowiadającej wysokości honorariów oraz innych koniecznych i uzasadnionych kosztów uzgodnionych z Ubezpieczycielem (w tym kosztów związanych z wysyłką zawiadomień) związanych z zawiadamianiem i przygotowywaniem zawiadomień dla osób, których dotyczą dane oraz/lub PUODO o faktycznym lub rzekomym naruszeniu bezpieczeństwa danych lub naruszeniu RODO.